Γιορτάζοντας την Μητέρα...
Των ουρανών...
Τη Μητέρα Γη...
Φύση...
Τροφό...
Δημιουργία...
Μητρικό βλέμμα και καλοκαιρίας ευγνωμοσύνη ο μήνας ο Ιούνης να ανεμίζει!
Καλό μήνα!
Φ.Τ